Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 je Jihočeský kraj. Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje pod č. j.: č. 55/2001/ZK ze dne 11. 9. 2001. Hlavní účele založení příspěvkové organizace – organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání je poskytováno ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání získá žák stupeň základního vzdělání. Organizace poskytuje žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem vzdělávání v základní škole speciální. Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.

Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci.

Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje organizace střední vzdělání s výučním listem ve třídách pro žáky se závažnými poruchami učení a chování, ve třídách pro žáky s mentálním postižením.

Organizace poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin.

Organizace ve školní družině poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, může organizovat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i o volných dnech a ve dnech školních prázdnin. Organizují zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy.“

Předmět činnosti: Organizace vykonává činnost základní školy, střední školy, domova mládeže, školní družiny, školní jídelny a školní jídelny-výdejny.

3. Organizační struktura

Organizační řád školy s účinností od 1. 10. 2023

Organizační struktura školy

Organizační schéma školy s účinností od 1. 10. 2023

Seznam pracovníků školy

Výchovný poradce

Školská rada

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
385 01 Vimperk

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

385 01 Vimperk

Úřední hodiny:
Pondělí – pátek   7:00 – 14:00
   

Telefonní čísla:
Kancelář školy (Vimperk):388 411 471

Kancelář školy (Prachatice):           388 314 670

Ředitel SŠ a ZŠ Vimperk:               388 416 136, 730 890 662

Další kontakty zde

Číslo faxu:
388 411 471


Adresa internetové webové stránky:

www.stredni-skola.eu


Adresa E-podatelny:
info@stredni-skola.eu

ID datové schránky:

d4ij6wj

Další elektronické adresy zde

5. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 136907744; kód banky: 0600

6. IČ 00477419

7. DIČ – nejsme plátci


8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

Výroční zprávy

9. Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat elektronickou poštou na e-mailové adrese: info@stredni-skola.eu nebo osobně na sekretariátu školy – Nerudova 267, Vimperk

Poskytování informací

Formulář žádosti o poskytnutí informace

Výroční zpráva o poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání přijímá a eviduje ředitel školy nebo jeho statutární zástupce v obvyklé pracovní době. Mohou být podány písemně, ústně, nebo v elektronické podobě. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom, zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce stížnosti.

Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. V odůvodněných případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty k vyřízení musí být stěžovatel vyrozuměn.

Písemné podání

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:

          1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu;

             u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)

          2. předmět žádosti

          3. způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)

          4. datum a podpis

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z níže uvedených kontaktů.

Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999  o svobodném přístupu k informacím

Ředitel SŠ a ZŠ Vimperk
Ing. Petr Žuravský 
388 416 136, 730 890 662
zuravsky@stredni-skola.eu

Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování Vimperk
Ing. Seda Aleksanjan, MBA
603 560 648
aleksanjan@stredni-skola.eu

Zástupkyně ředitele pro ZŠ Vimperk
Mgr. Švehlová Helena

730 890 663
zspvimperk@seznam.cz

Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování Prachatice
Ing. Ivana Protivová
388 314 683, 734 200 744
protivova@stredni-skola.eu

Sekretariát Vimperk
Odborný referent
Šárka Žáková
388 416 136, 734 449 804
zakova@stredni-skola.eu

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze podle § 175, zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č .561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u ředitele školy, o odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje.

12. Formuláře

Přihláška na střední školu

Formulář žádosti o poskytnutí informace

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14. Předpisy

     14.1. Nejčastěji  používané předpisy

              Ke stažení na Dokumenty – MŠMT ČR

     14.2. Vydané právní předpisy

Školní řád SŠ Vimperk, Nerudova 267 – denní forma vzdělávání

Školní řád SŠ Vimperk, Nerudova 267 – dálková forma vzdělávání nástavbového studia

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Dodatek č.2 ke školnímu řádu SŠ Vimperk

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední školy, Vimperk, Nerudova 267

Pravidla pro udělování výchovných opatření pro žáky Střední školy, Vimperk, Nerudova 267

Zásady využívání informačních a komunikačních technologií na SŠ a ZŠ Vimperk

15. Úhrady za poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy