Přihláška

Přihláška ke stažení níže.

Informace k vyplnění přihlášky

 • Vyplňujete – li formulář v Excelu, je tabulka uzamčena s výjimkou polí určených k vyplnění.
 • Vyplňujete – li přihlášku ručně, vyplňte ji čitelně tiskacím písmem.

Strana A: Vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče
 

 • Příjmení a jméno uchazeče
 • Datum, místo narození a stát
 • Státní občanství: Napište název státu nebo jeho oficiální zkratku. (Česká republika nebo ČR)
 • Adresa trvalého pobytu: Napište v pořadí ulice, číslo popisné, PSČ, obec.
 • Telefon (e-mail, fax) : Uveďte kontakty nejlépe na oba zákonné zástupce
 • ZPS: Změna pracovní způsobilostiNehodící se škrtněte
 • Adresa pro doručování…: Pokud chcete korespondenci zasílat jinam než na adresu trvalého bydliště uchazeče, napište adresu v pořadí jméno a příjmení, ulice, číslo, PSČ, obec.
 • Název a adresa SŠ: Předtištěno.
 • Ročník SŠ: Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvého ročníku SŠ
 • Termín přijímací zkoušky: Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvého ročníku SŠ
 • Zkrácené studium: Škrtněte ano.
 • Obor vzdělání (kód a název) : Předtištěno
 • V: Místo, kde přihlášku vyplňujete
 • Dne: aktuální datum.
 • Zákonný zástupce…: Jméno a příjmení zákonného zástupce, který podává přihlášku.
 • Podpis : (zákonného zástupce) : (po vytištění formuláře)
 • Podpis uchazeče:
 • Jméno a příjmení uchazeče : (tiskacím písmem)
 • Podpis (uchazeče) : (po vytištění formuláře)
 • Potvrzení lékaře: Podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Vyplňuje se pouze v případě, že se jedná o obor vzdělání, pro který je tento posudek nezbytný (informaci o jeho potřebnosti podá výchovný poradce nebo ředitel příslušné střední školy).

Strana B: Vyplní uchazeč nebo Základní škola

 • IZO školy: Napište devítimístné identifikační číslo základní školy, do níž uchazeč chodí. Číslo vám sdělí základní škola (je uvedeno také na první straně vysvědčení).
 • Ročník doplňte slovy („osmý“ a „devátý“).
 • Do kolonky Předmět nejdříve napište Chování a na další řádky vyplňte názvy předmětů tak, jak jsou uvedeny na první straně vysvědčení, včetně povinně volitelných předmětů.
 • Nepište nepovinné předměty a kroužky.
 • Používejte plné názvy předmětů, nepoužívejte zkratky.
 • Ke každému předmětu i k chování doplňte příslušnou známku v daném pololetí (podle vysvědčení).
 • Známky za 2. pololetí posledního ročníku ZŠ samozřejmě nevyplňujte.
 • Průměrný prospěch: (úplně dole) Základní škola vám sdělí, zda máte průměrný prospěch sami uvádět, nebo zda ho doplní sama. V Excelu se vypočítá automaticky, jinak vypočtěte a zaokrouhlete na 2 desetinná místa. Chování se do průměru nepočítá.
 • Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další: Vyplňte dle svého uvážení. Jestliže uchazeč absolvoval rozšířenou výuku některého z předmětů, která může být zohledněna při přijímacím řízení, uveďte zde název a číslo tohoto vzdělávacího programu.
 • Potvrzení o absolvování vzdělávacího programu s rozšířenou výukou (ověřené základní školou) přiložte jako samostatnou přílohu.
 • Posudek z pedagogicko-psychologické poradny (u žáků s poruchami učení, např. dyslexie), který obsahuje návrh na případné zohlednění u přijímacích zkoušek, přiložte jako samostatnou přílohu.
 • Kulaté razítko a podpis ředitele školy: Zajistí ZŠ, která tím současně potvrdí správnost údajů.


Tisk formuláře: 
Formulář musí být vytištěn oboustranně. Přihlášky na dvou samostatných listech nebudou přijaty. Přihláška nemusí být vytištěna barevně.

Poznámka: Datum podání přihlášky rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení

 

Ke stažení

 

Přihláška ke studiu čtyřleté maturitní obory (L) – denní studium:
Mechanik elektrotechnik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Přihláška ke studiu tříleté učební obory (H,E) – denní studium:
Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Tesař, Pokrývač, Zedník, Instalatér, Strojník silničních strojů, Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby a Zednické práce