Závěrečné zkoušky – Vimperk

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem

 

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programu.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.

Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanovil ředitel školy níže.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

 

1) Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)
Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:
a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“ – má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

2) Obsah a forma závěrečné zkoušky

Společná ustanovení:

Závěrečná zkouška se skládá: z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku.

  • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut a ředitelem školy jsou pro ni stanovena  témata, z nichž si žák jedno zvolí před zahájením písemné zkoušky. Výsledky písemné zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústních zkoušek. Čas pro volbu tématu je stanoven na 15 minut a bezprostředně předchází písemné zkoušce. Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky. Hodnocení schvaluje příslušná komise. O schválení hodnocení písemné části zkoušky je vyhotoven písemný zápis.
  • Praktická zkouška  – z odborných předmětů se koná před teoretickou zkouškou. Počet témat praktické zkoušky stanoví  ředitel školy. Ředitel školy stanoví jedno téma. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.  Hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ. Hodnocení schvaluje příslušná komise.
  • Ústní zkouška – je teoretickou částí závěrečné zkoušky. Pro teoretickou ústní zkoušku stanoví  ředitel školy 25 – 30 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
   Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy.
   Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.
   V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

3) Termíny:

EZP

  • Písemná zkouška – 3. června 2024 od 8:00 hod., v učebně 402
  • Praktická zkouška – 4. – 6. června 2024 od 8:00 hod., v učebně OV
  • Ústní zkouška – 13. června 2024 od 8:00 hod., v učebně 402

I

  • Písemná zkouška – 3. června 2024 od 8:00 hod., v učebně 402
  • Praktická zkouška – 4. – 6. června 2024 od 8:00 hod., v učebně OV
  • Ústní zkouška – 13. června 2024 od 8:00 hod., v učebně 402

OZS

  • Písemná zkouška – 3. června 2024 od 8:00 hod., v učebně 403
  • Praktická zkouška – 4. – 6. června 2024 od 8:00 hod., v učebně OV
  • Ústní zkouška – 14. června 2024 od 8:00 hod., v učebně 402

Z

  • Písemná zkouška – 3. června 2024 od 8:00 hod., v učebně 403
  • Praktická zkouška – 4. – 6. června 2024 od 8:00 hod., v učebně OV
  • Ústní zkouška – 14. června 2024 od 8:00 hod., v učebně 402

 

Sraz – vždy min. 30 minut před určenou hodinou
Samozřejmostí je slavnostní oblečení

Europass – dodatek k osvědčení volně stažitelný: http://www.stredni-skola.eu/cz/Europass/

Obecné informace k závěrečné zkoušce: https://zkouska.cermat.cz/

          Předání vysvědčení a výučních listů – 19. června 2024 od 13:00 hod. v obřadní síní MěÚ Vimperk.

4) Přihlašování k závěrečným zkouškám:

Uchazeči, kteří chtějí konat řádnou, opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádném či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

5) Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky

Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle následující stupnice prospěchu:
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný.
Celkové hodnocení ZZ (započítává se do něj klasifikace z jednotlivých zkoušek) provádí zkušební komise podle stupnice:

  • prospěl s vyznamenáním – průměrný prospěch žáka u závěrečné zkoušky nesmí být horší než 1,5.
  • prospěl – žák nemá u ZZ z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný
  • neprospěl – žák má u ZZ z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný.

Celkové hodnocení ZZ včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

6) Závěrečné zkoušky – opravné termíny

  • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
  • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
  • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
  • Používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.

Září

   • písemná zkouška – 3. září 2024
   • praktická zkouška – 4. – 6. září 2024
   • ústní zkouška – 13. září 2024

Prosinec:

   • písemná zkouška – 3. prosince 2024
   • praktická zkouška – 4. – 6. prosince 2024
   • ústní zkouška – 13. prosince 2024

7) Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa

Pokud nebudete pracovat, podnikat nebo nebudete registrováni na Úřadu práce s žádostí o práci, stát platí za vás zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku.

Do 5. září musíte splnit ohlašovací povinnost a nahlásit své zdravotní pojišťovně ukončení studia. Pak jste povinni si hradit pojistné sami. Toto platí i pro ty, kdo konají ZZ v září či později.

8) Do kdy jste žáky školy

Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně poslední část (ústní část) ZZ, přestává být žákem školy.

Nevykonal – li žák ZZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

 

Přihláška k závěrečné zkoušce: