Opravář zemědělských a lesnických strojů

Forma vzdělávání: Denní

Název a kód oboru: Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Zakončení studia: Závěrečná zkouška, výuční list

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Stručný popis oboru:

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, a to nejen formami grafické komunikace (technické výkresy, normy, dokumentace ke strojům apod.), ale

i využíváním počítačových aplikací při opravárenské činnosti, volit a používat pro ni vhodné materiály a technologické postupy výroby a oprav, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním, obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových vozidel (zejména traktorů), diagnostikovat poruchy a odstraňovat zjištěné závady s využitím nejvhodnějších technologických postupů oprav, provádět údržbu

a seřizování strojů a zařízení, dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

s ohledem na životní prostředí, řídit motorová vozidla skupin A, B, T, C, svařovat elektrickým obloukem a plamenem, řezat kyslíkem a pájet natvrdo.

Žákům nabízíme:

Kvalitní studijní zázemí, včetně využití nejnovějších informačních technologií

a moderních učebních pomůcek.

Použití  moderních diagnostických zařízení a jejich praktické využití.

Kvalifikovaný pedagogický sbor, využívající současné poznatky oboru, při výuce

v odborných předmětech.

Absolvent získá:

Řidičské oprávnění skupiny A, B, C, T.

Osvědčení pro svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem a řezání kyslíkem.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou připraveni hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel (zvl. traktorů) pomocí diagnostických zařízení.

Uplatnění v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, při opravárenské činnosti.

V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zem. strojů, zařízení, kde je vyžadováno zvláštní oprávnění.

Uplatnění při samostatném podnikání v oblasti opravárenství a servisních služeb pro využívání strojů a zařízení v zemědělství a motorových vozidel, zejména traktorů.

Fotogalerie