Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Forma vzdělávání: Denní

Název a kód oboru: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01

Zakončení studia: Závěrečná zkouška, výuční list

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Obor je určen pro chlapce a dívky.

V 1. ročníku je výuka zaměřena více všeobecně, v předmětu Základy elektrotechniky je žák již seznámen s řešením praktických úloh tohoto oboru. Na základě dobrého prospěchu a zájmu je možné na konci

1. ročníku změnit studium na maturitní obor.

Ve vyšších ročnících je výuka zaměřena především prakticky (práce ve školních laboratořích a odborných dílnách, nebo přímo v partnerských firmách naší školy.

Žákům nabízíme:

V 1. ročníku všeobecné zaměření s důrazem na základy elektrotechniky a výpočetní techniku.  

Ve vyšších ročnících je výuka zaměřena odborně.

Studenti mají k dispozici tři televizní studia, několik digitálních střižen včetně nejnovější technologie HD, podílejí se na výrobě pořadů pro kabelovou televizi.

Obor se širokým základem a s možnou specializací ve třetím ročníku. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené

s výrobou, montáží, údržbou a opravami  elektronických výrobků

a zařízení z oblasti automatizace, měření a regulační techniky.

Absolvent získá:

Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné  způsobilosti v elektrotechnice.

Profil a uplatnění absolventa:

Cílem tříletého oboru je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní a opravárenské práce na elektronických zařízení daného oboru.

Po zvládnutí teoretické a praktické výuky vykoná absolvent závěrečnou zkoušku a obdrží výuční list, který bude garancí toho, že se stane dobrým odborníkem s širokým všeobecným i odborným rozhledem, manuálně zdatným, schopným samostatně aplikovat získané znalosti.

Příprava vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní činnosti spojené s montáží, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním a údržbou elektronických zařízení.

Absolvent umí:

Nainstalovat, uvést do provozu a opravit běžná  zařízení investiční, spotřební, kancelářské a výpočetní techniky.

Provést jednoduché elektromontážní práce na kabelových rozvodech.

Navrhnout komponenty zabezpečovacího systému objektu a provést elektromontážní práce.

Vyrobit jednoduchá elektronická zařízení a obvody podle technické dokumentace:

    – s analogovými součástkami

    – v oblasti číslicové techniky

    – elektronická zařízení řízená mikroprocesory