Zvýšení kvality vzdělávání II na Střední škole a Základní škole

Název projektu:

Zvýšení kvality vzdělávání II na Střední škole a Základní škole

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016094

Název programuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_065

Realizace:  1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva č. 02_18_065 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Zapojení naší školy v těchto aktivitách:

  • 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  • 2.III/7 Vzdělání pedagogických pracovníků SŠ- DVPP v rozsahu 8 hodin
  • 2.III/18 Využití ICT ve vzdělání v SŠ
  • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • 2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • 2.III/21 Projektový den ve škole
  • 2.III/22 Projektový den mimo školu