Školská rada

Složení školské rady:

 • Mgr. Helena Švehlová – předsedkyně  – za pedagogické pracovníky
 • Mařík Jiří – za pedagogické pracovníky
 • Marek Ladislav – za zákonné zástupce žáků
 • Bolda Petr – za zákonné zástupce žáků
 • Ing. Martin Malý – za zřizovatele
 • RNDr. Jana Krejsová – za zřizovatele

26. 1. 2018

Výsledky voleb do školské rady

Zástupce pedagogů:

p. Mařík Jiří, vychovatel, SŠ Vimperk – 29 hlasů

Mgr. Helena Švehlová, učitelka ZŠ – 22 hlasů

Mgr. Eva Fleischmanová, Učitelka ZŠ – 11 hlasů

Zástupce rodičů:

p. Marek Ladislav, podnikatel, Vimperk, – 90 hlasů

p. Bolda Petr, policie ČR – 90 hlasů

p. Lenka Košnarová, podnikatelka, Vimperk – 16 hlasů

Zástupce zřizovatele:

Ing. Martin Malý, starosta MÚ Prachatice

RNDr. Jana Krejsová, zastupitelka Jihočeského kraje

Ve Vimperku dne 26. 1. 2018

Za volební orgán:

Mgr. Milada Zahradníková – předsedkyně volebního orgánu

Ing. Václav Heinzl – člen volebního orgánu

Mgr. Marie Kuralová – člen volebního orgánu

8. 1. 2018

Zveřejnění listiny kandidátů do voleb Školské rady

1. Za rodičovskou veřejnost projevil zájem pracovat ve Školské radě:

    p. Ladislav Marek, otec žákyně Jiřiny Honkové z 3. r. oboru Kadeřník

    p. Petr Bolda, otec žákyně Adély Boldové z 3. ročníku oboru Mechanik elektronik

    p. Lenka Košnarová, matka žáka 7. p. r. ZŠ, Dominika Procházky

2. Za pedagogy projevili zájem pracovat ve Školské radě:

   P. Jiří Mařík, vychovatel

   Mgr. Helena Švehlová, učitelka

   Mgr. Eva Fleischmanová, učitelka

Kandidátní listina vyvěšena dne: 8. 1. 2018

Kandidátní listina sejmuta dne: 23. 1. 2018

Za přípravný výbor:
Mgr. Milada Zahradníková
předsedkyně volebního orgánu

8. 1. 2018 

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáka školy,

    V letošním školním roce končí v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) funkční období školské rady Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, zvolené v roce 2015. Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli i dalším osobám podílet se na správě školy.

 Školská rada má šest členů, z toho dva členové jsou jmenováni zřizovatelem (Jihočeským krajem), dva jsou voleni pedagogickými pracovníky školy a dva jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy.

     V této souvislosti Vám sděluji, že jako zákonní zástupci máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady.

 Současně Vás informuji, že volby do školské rady se budou konat tajným hlasováním dne 25. 1. 2018. v době od 12:00 do 14:00 hodin v budově SŠ ve Vimperku, v Prachaticích a v budově ZŠ ve Vimperku. Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák školy. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem), jinak mu volba nebude umožněna. Zvoleni budou kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.

Ve Vimperku dne: 6. 1. 2018                                                                 Ing. Lubomír Pichler

                                                                                                                      ředitel školy

16. března 2015

První zasedání nově zvolené RŠ bylo svoláno ředitelem Ing. Lubomírem Pichlerem dne 9. 3. 2015 na pondělí 16. 3. 2015. Zápis ze zasedání ke stažení níže v přílohách „Ke stažení“.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY KE DNI 16. 3. 2015

 • Mgr. Eva Fleischmanová – předsedkyně – za pedagogické pracovníky
 • Ing. Martin Malý – za zřizovatele
 • RNDr. Jana Krejsová – za zřizovatele
 • Mgr. Helena Švehlová – za pedagogické pracovníky
 • Ladislav Marek – za zákonné zástupce žáků
 • Petr Bolda – za zákonné zástupce žáků

8. prosince 2014

Informace přípravného výboru – Další funkční období školské rady

V souvislosti se skončením funkčního období současné školské rady dne 28. 2. 2015 proběhnou ve Střední škole a Základní škole Vimperk, Nerudova 267, dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a Volebním řádem školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoří a vyšších odborných školách (směrnice č. SM/114 RK), nové volby do školské rady.

Zveřejnění listiny kandidátů  jednotlivých úseků proběhne 15. 1. 2015 a termín voleb členů do školské rady byl stanoven na den 2. 2. 2015.

Další informace lze získat u členů přípravného výboru (volební orgán), který je tvořen těmito pracovníky školy:

 • Mgr. Adéla Nová – předseda
 • Ing. Václav Heinzl – člen
 • Mgr. Marie Kuralová – členka

Zveřejnění listiny kandidátů do voleb Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady

Za přípravný výbor: Mgr. Adéla Nová, předsedkyně volebního orgánu

1. ledna 2012

ŠKOLSKÁ RADA

Zřizovatel Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č.201/2012/RK-85 ze dne 28. 2. 2012 schválila sloučení školských rad při školách, které byly k 1. 1. 2012 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011 sloučeny do nástupnické organizace Střední škola, Vimperk, Nerudova 267.

Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb; (školský zákon), v souladu s volebním řádem. Tříleté funkční období školské rady započalo dnem 1. 1. 2012. Školská rada má 6 členů, třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volili zákonní zástupci žáků.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY KE DNI 1. 1. 2012

 • Ing. Ivana Protivová – předseda – za pedagogické pracovníky
 • Jiří Mařík – místopředseda – za pedagogické pracovníky
 • Ing. Martin Malý – za zřizovatele
 • Mgr. Jan Dudek – za zřizovatele
 • Dana Marková – za zákonné zástupce žáků
 • Světlana Holubová – za zákonné zástupce žáků

CO JE ÚKOLEM ŠKOLSKÉ RADY A JAKÉ MÁ PRAVOMOCI

§167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), zejména:

 • zasedá nejméně dvakrát ročně
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
 • funkční období členů školské rady je 3 roky

Veřejné shromáždění oprávněných osob k volbě školské rady (17.3.2011) » více zde


18. března 2011

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáka školy,

v letošním školním roce končí v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) funkční období školské rady Střední školy, Vimperk, Nerudova 267, zvolené v roce 2008. Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli i dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada má šest členů, z toho dva členové jsou jmenováni zřizovatelem (Jihočeským krajem), dva jsou voleni pedagogickými pracovníky školy a dva jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.

V této souvislosti Vám sděluji, že jako zákonní zástupci máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady.

Současně Vás informuji, že volby do školské rady se budou konat tajným hlasováním dne 15. 4. 2011 v době od 12 do 14 hodin v budově Střední školy. Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák školy. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem), jinak mu volba nebude umožněna. Zvoleni budou kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.

Ing. Lubomír Pichler, ředitel školy

Ke stažení