Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Název programuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_19_078

Realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Realizace naší školy:  1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji, který bude naplněn podporou polytechnického vzdělávání na školách s důrazem na spolupráci mezi školami a vazbou na zaměstnavatele, zvýšením kompetencí pedagogů, podporou rozvoje kariérového poradenství, odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity. Dále budou podpořeny aktivity SŠ formou jednotkových nákladů. Projekt reaguje na potřeby a nedostatky škol a školských zařízení uvedené v KAP JčK II a ve ŠAP.

Projekt řeší nedostatky vzdělávání v Jihočeském kraji. Nedostatky by měly být odstraněny pomocí těchto nástrojů: Zvýšením motivace žáků ke studiu polytechnických oborů v rámci podpory polytechnického vzdělávání; Inovací polytechnické výuky, Propojením MŠ, ZŠ, SŠ a pracovního trhu, Motivací žáků pro studium polytechnických učebních a studijních oborů; Rozvojem systematické podpory pedagogických pracovníků v oblasti měkkých dovedností, Poskytováním oborové a metodické podpory a motivace k dalšímu vzdělávání.

Zapojení naší školy v těchto aktivitách, které jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotlivých nákladů (tzv. šablon):

  • 7f: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  • 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • 7g: Školní kariérový poradce – Personální podpora
  • 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ