Projekt ROP NUTS II Jihozápad – reg. č. CZ.1.14/2.4.00

Logo IROP.jpg

PROJEKT:

MODERNIZACE VÝUKY TECHNICKÝCH

OBORŮ STŘEDNÍ ŠKOLY, VIMPERK

Cílem projektu je zlepšení podmínek odborného vzdělávání, které povedou k vyšší efektivitě výuky a ke zlepšení kvality výuky žáků technických oborů na Střední škole, Vimperk a zároveň zvýšení zájmu o studium u žáků základních škol v těchto žádaných oborech.

Specifické cíle projektu jsou:

 • zkvalitnění praktické výuky oborů Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení; Mechanik elektrotechnik; Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce formou pořízení nových a modernějších technologií do procesu praktické výuky, čímž dojde k jejímu bezprostřednímu zkvalitnění,
 • pokrytí potřeb pro moderní výuku v dlouhodobém výhledu v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu,
 • zlepšení podmínek pro praktickou výuku výše uvedených oborů nejen pro žáky, ale také pro pedagogy,
 • zvýšení připravenosti žáků pro následné uplatnění v praxi a zlepšení uplatnění absolventů těchto oborů na trhu práce,
 • využití značného zájmu žáků o IT a zapojení jejich praktického využití do výuky dalších technických oblastí,
 • vychovávání žáků k šetrnému přístupu k přírodě využíváním nových ekologicky zaměřených technologií a postupů,
 • posílení atraktivnosti studia technických oborů pro stávající i budoucí žáky.

Předkládaný záměr reaguje na současné nové technické trendy pro výuku uvedených oborů. Vybudované demonstrační pracoviště, modernizace výuky zpracování obrazu a zvuku a modernizace zemědělské techniky povede ke zvýšení kvality výuky dle požadavků praxe, k jejímu zaktraktivnění a ke zvýšení perspektivy budoucího uplatnění žáků školy.

Díky realizaci projektu dojde k modernizaci a zkvalitnění výuky na Střední škole, Vimperk především prostřednictvím nákupu nového vybavení a zařízení pro výuku technických předmětů a pořízení nových technologií.

Mezi nově pořízené technologie a prostředky patří:

 • Technologická zařízení pro potřeby výuky (např. vybavení dílen)
 • Software nutný pro úpravu pořízených nahrávek (postprodukční nástroje)
 • Malotraktor s přední řiditelnou nápravou pro obory Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce
 • Pohybová technika pro obor Mechanik elektrotechnik
 • Osvětlovací technika pro obor Mechanik elektrotechnik
 • Obrazová postprodukce pro obor Mechanik elektrotechnik
 • Lesní vyvážecí vlek pro obory Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce
 • Čelně nesený žací stroj pro obory Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce
 • Soubor zařízení pro obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
 • Zvuková technika pro obor Mechanik elektrotechnik
 • Kamerová technika pro obor Mechanik elektrotechnik

Projekt též směřuje k podpoře rovných příležitostí. Střední škola, Vimperk dlouhodobě propaguje

studium technických oborů také u dívek a projektem dotčený obor Opravářské práce je určen žákům, kteří do školy přichází ze speciálních škol, případně z nižších ročníků základních škol. Tento obor, který je na Střední škole, Vimperk vyučován již mnoho let. Jedná se o žáky se specifickými poruchami učení a chování, žáky s lehčími formami mentálního postižení, žáky ze sociálně znevýhodněných rodin, z nepodnětného rodinného prostředí či žáky ovlivněné sociálně patologickými jevy.

Obor Opravářské práce má upravený program vzdělávání, zejména rozsah a tempo učiva, ale jeho absolvování přispívá k zvýšení znalostí a dovedností, které vede ke snazšímu začlenění a uplatnění těchto žáků na trhu práce.