Projekt OPVK 1.5. – reg. č.CZ. 1.07/1.5.00/34.1101

Název projektu:

Propagace technického vzdělávání

Reb. č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1101
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

 

Název klíčové aktivity:

V/3 – Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů.

 

Cílem aktivity je rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků středních škol.

Vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol se zaměřením na rozvoj odborných kompetencí.

 

Název klíčové aktivity:

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

 

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.

Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

 

Název klíčové aktivity:

VII/3 – Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do

procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP.

 

Cílem je vytvoření podmínek pro lepší začlenění žáků se SVP do vzdělávání na SŠ.

Aktivita se bude realizovat po dobu 24 měsíců prostřednictvím přímé práce školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa na SŠ.

 

Název klíčové aktivity:

V/1 – Praktické vyučování

 

Cílem je rozšíření hodin praktického vyučování u zaměstnavatelů pro žáky středních škol.

Rozšíření hodin praktického vyučování bude probíhat formou zajištění nových míst pro praktické vyučování a/nebo snížením počtu žáků ve stávajících skupinách. Tím se zlepší nabídka a kvalita praktického vyučování, která bude více odpovídat na potřebu diverzifikace, bude lépe vycházet vstříc individuálním zájmům, nadání a potřebám žáků a podpoří individuální přístup při vytvářením menších skupin žáků při praktickém vyučování.

 

Seznam šablon

1. ŠABLONA_SADA – Technologie 1 (1. – 3. ročník) – zedník – autor Ing. Martin Frnka.

2. ŠABLONA_SADA – Technologie 2 (1. – 3. ročník) – zedník – autor Ing. Martin Frnka

3. ŠABLONA_SADA – Technologie 3 (1. – 3. ročník) – zedník – autor Ing. Martin Frnka

4. ŠABLONA_SADA – Vytápění a vzduchotechnika 1 (2. – 3. ročník); Plynárenství (3. ročník) – MI (mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) – autor Ing. Petr Žuravský.

5. ŠABLONA_SADA – Vytápění a vzduchotechnika 2 (2. – 3. ročník) – autor Ing. Petr Žuravský

6. ŠABLONA_SADA – Vytápění a vzduchotechnika 3 (2. -. ročník) – autor Ing. Petr Žuravský

7. ŠABLONA_SADA – Anglický jazyk 1 (2. – 3. ročník) – autor Mgr. Adéla Nová.

8. ŠABLONA_SADA – Anglický jazyk 2 (2. -3. ročník) – autor Mgr. Adéla Nová

9. ŠABLONA_SADA – Fyzika (3. ročník) – ME (mechanik elektrotechnik) – autor Ing. Václav Heinzl

10. ŠABLONA_SADA – Kadeřnické úkony – autor Ing. Jindřiška Kržová

11. ŠABLONA_SADA – Kosmetika – autor Mgr. Daniela Pohořalová

12. ŠABLONA_SADA – Zdravověda – 3.–4. ročník – autor Mgr. Hana Machová.

13. ŠABLONA_SADA – Ekonomika – 1.-2. ročník – autor Ing. Jana Havlová.

14. ŠABLONA_SADA – Německý jazyk 1 – 1.-3.ročník – autor Dana Kůrková.

15. ŠABLONA_SADA – Německý jazyk 2 – 1.-4.ročník, 1.-.2. ročník nástavbového studia – autor Mgr. Aleš Stříbrský.

16. ŠABLONA_SADA – Základy přírodních věd – 1.-.2.ročník – autor Ing. Ivana Protivová.

17. ŠABLONA_SADA – Právo – nástavbové studium – autor Bc. Tereza Fesslová.

18. ŠABLONA_SADA – Technologie – 1.- 2. ročník – autor Mgr. Anna Hessová

 

Šablony DUMY jsou k nahlédnutí v kanceláři SŠ a ZŠ.