Projekt OPVK 1.1 – reg.č. CZ.1.07/1.1.14/02.0037

Název projektu: Soubor inovativních metod popularizujících odborné vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.14/02.0037

Termín realizace projektu: 2. 9. 2013 – 31. 12. 2014

Cílem projektu: je zvýšení kvality vzdělávání a popularizace technického vzdělání a zvyšování motivace žáků ke vzdělání v technických oborech na Střední škole, Vimperk, Nerudova 267.

Specifické cíle projektu:

 • Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů a řemesel (vč. využívání ICT)
 • Zvyšování motivace ke vzdělání v technických oborech
 • Spolupráce se zaměstnavateli a rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností žáků
 • Rozvoj kariérního poradenství.

Hlavním výstupem projektu:

Učebna Střecha a nové výukové materiály:

 • zlepšení podmínek pro výuku technických oborů a řemesel (vč. využití ICT) a zvýšení motivace ke vzdělání v technických oborech
 • 1 nová učebna pro praktickou část odborného vzdělávání
 •  4 sady výukových materiálů pro praktickou část odborného vzdělávání oborů Tesař a Pokrývač, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik pro zařízení a přístrojů, Autoelektrikář, jejich ověření a zavedení do výuky
 • synergický efekt k projektu podpořeného z ROP NUTS II Jihozápad: „Modernizace výuky technických oborů Střední školy, Vimperk“

Zvyšování motivace ke vzdělání v technických oborech:

 • spolupráce se zaměstnavateli a rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností žáků
 • rozvoj a poskytování informací o kariérovém poradenství zaměřené zejména na žáky ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému
 • rozšíření možností praktického vyzkoušení technických oborů a poznání prostředí, v němž se obory studují a v němž se uskutečňuje povolání

Realizované akce:

 • exkurze 10x během trvání projektu
 • den řemesel 2x během trvání projektu
 • girls day 2x během trvání projektu

Zlepšení podmínek pro výuku techn. oborů a řemesel a zvýšení motivace ke vzdělání v techn. oborech 

 • rozšíření zájmové činnosti v techn. oborech a rozvoj techn. dovedností žáků v zájmových kroužcích
 • rozvoj manuální zručnosti žáků ZŠ i SŠ
 • publikace popisující práci v zájm. kroužcích techn. zaměření

Pro žáky ZŠ: Kroužek se zaměřením na elektrotechniku a aplikovanou VT a Modelářský kroužek.
Pro žáky SŠ: Kroužek se zaměřením na elektrotechniku a aplikovanou VT, Modelářský kroužek a Kroužek vysílání internetového rádia.

Dlouhodobým záměrem projektu: je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění. Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje. Projekt se zaměřuje na mladé lidi již v okamžiku výběru budoucího povolání a snaží se je motivovat pro výběr oboru a úrovně vzdělání, které jsou schopni absolvovat. Dále i v průběhu vzdělávání udržuje a upevňuje zájem žáků o technické vzdělávání, čímž zvyšuje pravděpodobnost úspěšného absolvování a následného uplatnění na trhu. Výhledově je snahou projektu zlepšit zaměstnanost mladých absolventů škol. Možnost uplatnění absolventa s technickým vzděláním je relativně vysoká a je zde pozitivní dopad na snižování nezaměstnanosti v této věkové kategorii.

Hlavní cílové skupiny projektu jsou: 

 • žáci ZŠ 8. a 9. ročníků základních škol Vimperska a okresů (Strakonice, Prachatice a Č. Krumlov), kteří si volí budoucí povolání
 • žáci ZŠ, kteří budou navštěvovat zájmové kroužky – žáci SŠ, Vimperk kteří budou navštěvovat zájmové kroužky

 

Projektový den – Den řemesel

DEN ŘEMESEL

Den řemesel Střední školy, Vimperk se uskutečnil v rámci projektu: Soubor inovativních metod popularizujících odborné vzdělávání, č. projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0037.

Cílem tohoto setkání bylo podpořit zájem veřejnosti o řemeslné obory. V tento den se v prostorách školy setkaly všechny generace.

Nejmladší a zároveň i naši nejmilejší hosté byly děti z mateřských škol. Slavnostně proběhla mezinárodní soutěž družstev ve stavebním modelářství žáků mateřských škol.

Druhou kategorii návštěvníků, tvořili žáci základních škol, kteří se rozhodují o svém povolání, se svými pedagogy a rodiči. Pro tyto hosty byly připraveny ukázky řemesel a oborů vzdělávání školy, které jim mají pomoci v rozhodování o budoucím povolání.

Mezi významné hosty rovněž patřili zástupci partnerských firem, podnikatelské sféry a zahraničních partnerských škol.

Poslední generací, která se s námi v tento den setkala, byli senioři. Zúčastnili se nejen bývalí zaměstnanci z podniků, kteří stáli u zrodu jednotlivých oborů, ale i mnozí příznivci řemeslného vzdělávání.

 

VÝUKOVÝ MATERIÁL

 • Překladový odborný slovník – vytvořený produkt v rámci projektu. Byla vytvořena také aplikace k slovníku, kterou se nám podařilo zdokonalit a umístit  v Google Play.

DALŠÍ VYTVOŘENÉ PRODUKTY:

 • Publikace_výukové materiály pro volnočasové aktivity technického zaměření
 • Publikace_výukové materiály pro elektrotechnické obory_Moderní výuka slaboproudé elektrotechniky
 • Publikace_výukové materiály pro obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
 • Abeceda pro tesaře a pokrývače

Materiály jsou dostupné v tištěné podobě v kanceláři školy.

 

logolink - pouze loga.jpg