Zednické práce

Forma vzdělávání: Denní

Název a kód oboru: Zednické práce           36-67-E/01

Zakončení studia: Závěrečná zkouška, výuční list

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění.

Odborné vzdělávání se skládá z učiva praktického charakteru, které je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učiva teoretického charakteru, obsaženého v předmětech odborné kreslení, materiály, strojní zařízení, přestavby budov a technologie.

Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon zednických prací:

– vyměřování dle dokumentace, zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků, stavba lešení, příprava směsí a materiálů, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů.

Žákům nabízíme:

Odbornou výuku vedenou zkušenými pedagogy

Rozsáhlé získání praktických zkušeností

Kvalitní výukové prostředí

Řadu odborných exkurzí, školení a získání praxe u renomovaných stavebních firem

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent je schopen číst jednoduché stavební výkresy a kreslit jednoduché technické náčrty.

Zná vlastnosti stavebních materiálů, dokáže je správně používat a zpracovávat.

Volí a používá vhodné pracovní prostředky, umí připravovat a používat potřebné nářadí, náčiní a pracovní pomůcky.

Umí vyzdívat zdivo z různých materiálů, příčky všeho druhu, dokáže provádět izolační přizdívky, jednoduché vnitřní a vnější omítky, betonářské, železářské a izolační práce.

Hospodárně využívá energii a svěřené materiálové hodnoty, používá materiálové a výkonové normy, sleduje a hodnotí množství a kvalitu práce.

Osazuje prefabrikáty, výrobky přidružené stavební hmoty, vysekává drážky a průkopy ve zdech při adaptacích, vybourává nosné i nenosné části konstrukcí.

Dodatečně osazuje výrobky a prvky hlavní přidružené stavební výroby, jednoduchou ležatou kanalizaci a drenáže, provádí začišťovací práce, jednoduché montážní práce při osazování prvků železobetonových, stěnových a skeletových staveb a provádí další základní zednické práce.

Zná požadavky na svou práci z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí.