Aktuality

Dotační program – My v tom jihočechy nenecháme I

Vážení rodiče,

chtěl bych Vás informovat o novém dotačním Programu Jihočeského kraje  – My v tom Jihočechy nenecháme I – (Podpora rodin s dětmi od 3 let do DOVRŠENÍ 19 let na školní a mimoškolní aktivity)  na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií  (dále jen Program). Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (školní družiny, školní stravování, ubytování žáků v domově mládeže,  zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Podmínky podání žádosti:

 • Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity.
 • Oprávněným žadatelem je škola a školské zařízení zřizované Jihočeským krajem.
 • Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.
 • Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:
  • pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo
  • pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ, včetně DPP, DPČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.
 • Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:
  • potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo
  • potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
 • Na nevyčerpanou část příspěvku např. díky nemocnosti dítěte, není právní nárok, nebude vyplacena.
 • Příjem žádostí prostřednictvím SŠ a ZŠ, Vimperk, Nerudova 267 do 30. 09. 2022
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • ubytování žáků v domově mládeže
  • školní stravování
 • Částku mohou rodiče poskládat např. z podpory školního stravování ve výši 1 500 Kč a školného v ZUŠ ve výši 2 500 Kč. U každé školy podají řediteli školy žádost s doklady uvedenými výše v částce, kterou po dané škole požadují jako příspěvek k proplacení nákladů.
 • Jestliže bude dítě s trvalým pobytem v obci Jihočeského kraje navštěvovat školu, školské zařízení se sídlem mimo území Jihočeského kraje, nemá na podporu v programu I nárok.

Jak posuzovat věk dítěte

 • Program I (3–19): děti narozené 2. 8. 2003 – 1. 8. 2019 včetně
  • V programu I může nastat situace, že zletilé děti mezi 18. a 19. rokem budou žádat samy za sebe – je to přípustné, musí však doložit příjem celé společné domácnosti, v případě, že se nestýkají s rodiči, tak příjem svůj; bez doložení příjmů nelze podporu poskytnout.

Kompletní znění dotačního programu najdete ZDE. Pro více informací kontaktujte Ing. Helenu Kolafovou, kolafova@stredni-skola.eu, tel. 730 890 666.

Ve Vimperku dne 29. 8. 2022

Ing. Petr Žuravský
ředitel SŠ a ZŠ Vimperk

Ke stažení: