Aktuality

Provoz SŠ a ZŠ Vimperk od středy 1. září 2021

1) Testování

  • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (Instruktážní video AG testy GenruiInformační leták AG testy Genrui).
  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost poočkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
  • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
  • V případě pozitivního výsledku testu, bude žák izolován od ostatních osob v samostatné místnosti, škola bude kontaktovat zákonné zástupce, kteří si žáka vyzvednou. Zletilý žák bez zbytečného odkladu opouští školu. Škola vydá testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku AG testu. Ti jsou povinni informovat všeobecného praktického, dětského nebo dorostového lékaře, který je povinen rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR.

2) Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

  • Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
  • Odpovídající ochranné prostředky dýchacích cest nemusí žáci a vyučující splňující podmínky bodu 1. používat při vzdělávání, jestliže sedí v lavici. Respirátory je povinnost nosit ve společných prostorách, jako jsou chodby, šatny, knihovna apod. Ve vnějších prostorách je třeba dodržovat rozestupy 1,5 m. Žák, který nesplňuje podmínky bodu 1. bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat. Z této povinnosti jsou vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáželi, že netrpí infekční nemocí.

Jestliže žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nemůže mu škola umožnit osobní přítomnost na vzdělávání. Škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Zdroj: Usnesení vlády z 30. 7. 2021 a doporučení MŠMT

 

Ke stažení: